Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consensusbg/www/root/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Как да търсим защита на правата си в Комисията за защита на потребителите? | КОНСЕНСУС

Как да търсим защита на правата си в Комисията за защита на потребителите?

 

Защитата на правата на потребителите  е административната услуга, чиято цел е да уреди реда, по който потребителите могат да подават сигнали, жалби и молби до Комисията за защита на потребителите при нарушаване на правата, предоставени им от Закона за защита на потребителите.

Основните права на потребителите са следните:

– право на информация за стоките и услугите;

– право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при заблуждаваща, непочтена и неразрешена сравнителна реклама, нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;

– право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;

– право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;

– право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;

– право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;

– право на сдружаване с цел защита на интересите им;

– право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не се предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Компетентентния орган пред който се подава сигналите, жалбите и молбите е Комисията за защита на потребителите (КЗП), органът който разглеждада всеки конкретния случай и взима решение по него.

Всеки потребител може да подаде сигнал, жалба или молба до Комисията за защита на потребителите при нарушаване на негово право. За това не се предвиждат други документи освен самия сигнал, жалба или молба в свободен текст. Писмените жалба, молба или сигнал следва да съдържат пълното име и адреса на подателя, естеството на искането подпис, както и телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Комисията завежда с входящи номера и регистрира подадените до нея сигнали, жалби и молби и образува производство за разглеждането им.

Не се завеждат и не се образува производство по анонимни предложения, сигнали и жалби, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Комисията насочва потребителя и му разяснява неговите права и задължения. На лицата, чиито искания са незаконосъобразни или неоснователни или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, се посочват съображенията за това.

Получените и заведени жалби в КЗП, в които са изложени обстоятелства, компетенциите по които са възложени на друг контролен орган, се препращат за предприемане на действия най-късно 7 дни от датата на постъпването им. Това става по служебен път. Писмото, с което се препраща жалбата се адресира и до потребителя за информация и получаване на отговор за резултатите от съответното ведомство.

Не се разглеждат сигнали, жалби и молби, подадени повторно по въпрос, по който има решение. Тези от тях, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това. На сигнали, жалби и молби по въпроси, за които има решение, но съдържат нови обстоятелства, се отговаря само за новите обстоятелства.

Когато по сигнала, жалбата или молбата не е нужно да се извършва проверка, Комисията разглежда случая и взема решение в 14-дневен срок, а в останалите случаи – в едномесечен срок от датата на постъпването на сигнала, жалбата или молбата. По изключение, когато за решаването на конкретна сигнал, жалба или молба е необходимо извършването на проверка с по-висока степен на фактическа сложност, събиране на допълнителни доказателства по случая, което предопределя повече технологично време от законоустановения срок, жалбоподателя задължително следва да бъде уведомен за това писмено, като се изложат мотивите за това.

Решението  от проверката се съобщава писмено на подателя и на другите заинтересовани лица и организации, ако има такива, в 7-дневен срок от датата на постановяването му. Решения с голямо обществено значение могат да се разгласяват чрез печата или по друг подходящ начин по преценка на Комисията. Ако не е уважено дадено искане, КЗП в отговора си до подателя излага съображенията и мотивите си за това.

Възползвайте се от възможността да защитите правата си!

Владислава Галева, юрист

Comments are closed.


November 2019
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archives

Welcome , today is Thursday, 21 November, 2019