Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consensusbg/www/root/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Придобивки за инвалиди, предоставяни от общинските служби за социално подпомагане | КОНСЕНСУС

Придобивки за инвалиди, предоставяни от общинските служби за социално подпомагане

Условията за достъп на инвалиди до социално подпомагане

Условията и редът за отпускане на социални помощи на инвалидите са уредени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Социалните помощи на правоимащите лица се отпускат по постоянен адрес след преценка на:

– доходите на лицето или семейството;

– имущественото състояние;

– семейното положение;

– здравословното състояние;

– трудовата заетост;

– възрастта.

Лицата и семействата, които кандидатстват за отпускане на помощи, трябва да изпълняват и следните допълнителни условия:

– да няма регистрирана фирма по Търговския закон;

– да няма вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, а ако има, общата им стойност да не надхвърля 200 лв. за всеки един от членовете на семейството;

– да не притежава движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето и семейството;

–  да не са сключвали договор за предоставяне на имущество срещу задължение за издръжка и гледане;

–  да не са прехвърляли жилищен или вилен имот срещу заплащане през последните пет години;

– да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, с изключение на случаите за лечение на заболяване или във връзка със смърт на член от семейството. (чл. 10 ППСЗП).

Инвалидите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, чиито доход за предходния месец е по-нисък от определения диференциран минимален доход (ДМД), имат право на месечна помощ.

Определяне на дифeренцираният минимален доход и размерът на социалната помощ

Диференцираният минимален доход на лицето е равен на сбора от коефициентите на лицата в семейството (според категориите, към които спадат), умножен по гарантирания минимален доход.

При наличие на повече от едно основание за определяне на коефициент се прилага коефициентът с по–висок размер.

 

Категория Коефициент за месечна помощ
За лице, живеещо само 1,0
За лице на възраст над 70 г., живеещо само 1,2
За инвалид с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто 1,2
За дете с трайно увреждане 1,2
За дете – сирак 1,2
За самотен родител с дете/ деца до 16-годишна възраст,

а ако учат – до 18-годишна възраст

1,2

 

За не навършило пълнолетие дете в семейството 0,9
За дете, което е от 7- до 16-годишна възраст, но не учи 0,5
За самотен родител с дете 16-18-годишна възраст, което не учи 1,0
За родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст 1,2
За бременни жени 45 дни преди раждане 1,2
За всеки един от съвместно живеещи съпрузи 0,9

 

Размерът на месечната помощ се определя като разлика между ДМД или сумата от ДМД и доходите на лицата/ семействата от предходния месец.

Отпускането на социална помощ

Решението за отпускане (или отказ) на социална помощ, за нейния вид и размер се взема от ръководителя на общинската служба за социално подпомагане. Решението на ръководителя се обжалва от заинтересованите лица пред ръководителя на областната служба за социално подпомагане в седемдневен срок от съобщението.

Надбавки на родителите на деца с трайни увреждания

Ако до навършване на 2-годишна възраст на дете се установят трайни увреждания над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер 100 лв.

Родителите на дете с трайни увреждания, което живее постоянно в страната и не е дадено за отглеждане в специализирано заведение на пълна държавна издръжка, получават независимо от дохода на семейството двойния размер на месечните помощи за отглеждане на дете.

Родители/осиновители на инвалиди до 18-годишна възраст с трайни увреждания имат право на месечна добавка в размер 70 на сто от гарантирания минимален доход (28 лв.).

Социални помощи и облекчения за инвалидите и какво е необходимо, за да ги получат

 • Месечни помощи за транспортно обслужване

Инвалидите със 71 и над 71 на сто трайно намалена работоспособност, инвалидите с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто със заболявания на долните крайници с трайни увреждания имат право на месечна целева помощ за транспортно обслужване в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД= 40 лв.) – 6 лв. Правото се ползва при условие, че доходът на член от семейството за предходния месец е по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход (120 лв.) за всеки член от семейството.

 • Карти за градски транспорт на територията на София

Съгласно чл. 28 от Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на Столичната община, пенсионерите с намалена работоспособност над 50 на сто, живеещи в София, имат право на тримесечни карти за цялата градска мрежа (Решение № 36, протокол № 8 от 14.03.2000 г.). Същата карта дава право на безплатно пътуване и на придружителя. Правоимащите лица ползват по избор парична помощ за транспортно обслужване или карта за цялата градска мрежа.

В службата за социално подпомагане по постоянен адрес на инвалида между 1 и 15 число на всеки 3 месеца се подава молба по образец, копие от експертното решение, лична карта и снимка на инвалида.

 • 2 безплатни пътувания годишно с БДЖ в страната

Инвалидите със 71 на сто трайно намалена работоспособност, военноинвалидите и децата до 16-годишна възраст с трайни увреждания имат право на безплатно пътуване 2 пъти годишно – отиване и връщане, с БДЖ в страната (правото се ползва и от придружителя).

В службата за социално подпомагане се подава молба и се представят копие от решението на ТЕЛК и лична карта. Службата издава удостоверение, което важи до изтичане на срока на експертното решение. Това удостоверение се представя на касите на БДЖ , и в него се отбелязват пътуванията.

Независимо от това право, БДЖ осигурява на лицата с намалена работоспособност над 70 на сто 50% намаление на билетите при всяко пътуване в страната (без експресните влакове и първа класа).

 • Месечна целева помощ за жичен телефонен пост

Право на месечна целева помощ в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход (8 лв.) за ползване на аналогов или цифров жичен телефонен пост имат инвалидите над 16-годишна възраст с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ, както и децата до 16 г. с трайно намалена възможност за социална адаптация и с определена чужда помощ. Телефонният пост трябва да е регистриран на името на инвалида или на съжителстващо с него лице.

Независимо от това право, БТК осигурява по 80 безплатни импулса на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто.

Мобилните оператори в страната имат свои условия за ползване на намаление от инвалиди.

 • Целева помощ за отопление

Право на месечна целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто доход от предходния месец е по-нисък от сбора на диференцирания минимален доход и левовата равностойност на 450 кВтч електрическа енергия, от които 300 кВтч – дневна и 150 кВтч – нощна.

(Левовата равностойност се определя по действащи в момента цени на електрическата енергия в началото на отоплителния сезон.)

Помощта се отпуска по общия ред по местоживеене.

– За да се определи правото на достъп до целево подпомагане за отопление, кандидатстващото лице трябва да отговаря и на допълнителните условия по чл. 10 ППЗСП.

 • Безплатно балнеолечение и храна

Хората с трайно намалена работоспособност над 90 на сто с трайни увреждания имат право на целева помощ за балнеолечение и храна веднъж годишно до трикратния размер на гарантирания минимален доход (120 лв.). Същите права ползват и придружителите им. Помощта се изплаща от общинската служба за социално подпомагане след представяне на разходооправдателен документ за балнеолечение и храна.

 • Целева помощ за преустройство на жилище

Лицата с намалена работоспособност над 90 на сто, на които е предписана от ТЕЛК инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ до 600 лв. за преустройство на жилище, с цел улесняване на достъпа, ако доходите на член от семейството през последните 12 месеца не надвишават двукратния размер на гарантирания минимален доход (80 лв.)

В службата за социално подпомагане по местоживеене се подава молба-декларация, съдържаща данни за доходите на член от семейството през последните 12 месеца, към която се прилагат експертно решение на ТЕЛК, и фактура за стойността на ремонта по видове разходи.

 • Целева помощ за покупка или приспособяване на лек

Лицата с намалена работоспособност над 90 на сто, със затруднено придвижване, имат право на еднократна целева помощ до 1200 лв. за покупка или приспособяване на лично МПС, ако доходите на член от семейството през последните 12 месеца не надвишават двукратния размер на гарантирания минимален доход (80 лв.)

За да бъде отпусната тази помощ, е необходимо лицата с трайни увреждания да отговарят и на следните допълнителни условия: да са на възраст от 7 до 65 г., учащи се или работещи, както и да не са ползвали финансови облекчения при внос на лично МПС през последните 3 г. за употребяван и през последните 5 г. за нов автомобил.

В службата за социално подпомагане по местоживеене се подава молба-декларация, съдържаща данни за доходите на член от семейството през последните 12 месеца, към която се прилагат експертно решение на ТЕЛК, документ за самоличност, служебна бележка за доходите, фактура за стойността на извършеното приспособяване, копие от регистрационния талон на МПС.

 • Еднократна помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности
  Помощта е на стойност до 5-кратния размер на гаратирания мнимален доход (200 лв.) и се отпуска веднъж годишно по общия ред за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата.
 • Еднократна помощ при лечение в чужбина
  На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на Здравеопазването се отпускат за сметка на бюджета средства за покриване на разходите на лицата и техните придружители. Неусвоената сума се връща в общинската служба. Тази помощ е различна от помощта за инцидентни нужди.
 • Право на жилище от общинския жилищен фонд
  (Правилник за прилагане на Закона за общинската жилищна собственост)
  Важи за всички инвалиди с трайни увреждания.
 • Месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища
  Помощта се отпуска по общия ред, при условие, че:
 1. лицата са: самотни инвалиди със 71 или над 71 на сто намалена работоспособност, самотни стари хора над 70 г., самотни родители, сираци до 25 г., завършили социални учебно-професионални заведения;
 2. настанителната заповед е на името на лицето или на член от семейството му;
 3. доходът на член от семейството за предходния месец не надвишава 150 на сто от гарантирания минимален доход.

Помощта се изплаща след представяне на разходооправдателен документ.

 • Целева помощ за покупка на лични технически помощни средства (ТПС)
  Помощта се отпуска въз основа на молба-декларация по образец, подадена от инвалида или от негов законен представител/ упълномощено лице до Общинската служба за социално подпомагане по постоянен адрес. В 7-дневен срок от подаване на молбата се получава отговора, който се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Решението е валидно 12 месеца. Когато увреждането е трайно, ново решение се издава на основание на първоначално издадените медицински документи.

Ако лицето е заплатило за своя сметка отпуснатото му ТПС, паричната помощ се възстановява след представяне на фактура, касова бележка и издадено разрешение.

Инвалидът има право и на допълнителна помощ за транспортни разходи, свързани с ремонта или закупуването на ТПС, когато това е невъзможно по местоживеене.

 • Целева помощ за ползване на жестомимичен превод или за придружител
  Лицата с увреден слух и намалена работоспособност над 50 на сто, имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги (предоставяни чрез бюрата за жестомимичен превод при Съюза на глухите) до 10 часа годишно и до 8 лв. на час, при ползване посещения в държавни/общински администрации, здравни, културни и други институции.

Лицата с увредено зрение и намалена работоспособност над 90 на сто с чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 ч. годишно и по 5 лв. на час при посещения в държавни/общински администрации, здравни, културни и др. институции. Помощта се предоставя от Съюза на слепите.

Лицата с намалена работоспособност ползват облекчения за прием във висши учебни заведения.

Kандидат-студенти с първа и втора група инвалидност, успешно участвалите в конкурса за приемане във висше училище, се приемат с облекчение.

Владислава Галева, юрист

Comments are closed.


November 2019
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archives

Welcome , today is Thursday, 21 November, 2019