Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consensusbg/www/root/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Установяване право на преминаване през чужд поземлен имотКОНСЕНСУС | КОНСЕНСУС

Установяване право на преминаване през чужд поземлен имот

Categories: ПУБЛИКАЦИИ
Published on: 7 януари, 2015

Съществуват различни причини, в които се налага собственик на поземлен имот да дава право за преминаване през него.

Това може да се случва или заради необходимостта от преминаване на водопровод, или за осъществяване разрешени строителни, монтажни или проектни дейности, за мероприятия при бедствия и аварии и др. Подобна необходимост може да възникне например за достигане до собствен неурегулиран поземлен имот, попадащ в неурегулирана територия, когато за този имот няма осигурен достъп до улица, път или алея, при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия.

Това разрешаване за преминаване през чужд поземлен имот се осъществява чрез учредяване на особено право, като се използва правния институт на сервитута. Възможността за това право черпим от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Учредяването на това право се използва често и поставя едновременно много проблеми както за лицата, в чиято полза се учредява, така и за собствениците на имоти, през които се преминава.

Производството по учредяване на правото за сервитут е предназначено да създаде правната и фактическа възможност за едно физическо или юридическо лице да преминава през чужд поземлен имот, при точно определени граници на прохода.

Още тук трябва да се отбележи, че учредяването на правото на преминаване през чужд поземлен имот става възмездно и лицето, в чиято полза е учредено, дължи обезщетение на собственика на съответния чужд имот. Това обезщетение се определя по специални правила, указани в чл. 210 от Закона за устройство на територията. За целта се изготвя оценка и се определят размерът и изплащането на обезщетението. Това става от комисия, назначена от кмета на общината, която изчислява сумата по пазарни цени. Кметът нарежда служебно или въз основа на искане на заинтересованите лица определянето на обезщетението или оценка от комисията. Решението на последната се съобщава на страните. Важно е да се знае, че договорът или заповедта на кмета се вписват задължително в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, както и по партидата на имота, върху който е учредено правото на преминаване.

С установяването на правото на преминаване възниква сервитут в полза на собственика на господстващия имот и тежест върху служещия поземлен имот.

Правото на сервитут се установява с документ, който представлява писмен договор с нотариална заверка на подписите при постигнато съгласие между заинтересуваните страни или заповед на кмета на общината при липсата на подобно съгласие.

С възникването на правото на преминаване не биха могли да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, като и да се препятства установеният им начин на трайно ползване и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците със сключения договор.

Съществуват и изключение, когато поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството – за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет – за общинските поземлени имоти може да се допусне влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти при учредяване право на преминаване към други имоти. Но това е изключение.

Правото на преминаване може да се установява както през урегулирани, така и през неурегулирани поземлени имоти.

Процедурата

когато между заинтересуваните страни е постигнато съгласие за обема, срока и за размера на обезщетението за правото на преминаване няма необходимост от административна намеса и участие на административен орган.

Когато, обаче липсва съгласие за издаването на заповед за установяване право на преминаване през чужд поземлен имот, заинтересуваното лице трябва да подаде молба в деловодството на общинската или районната администрация, или областната управа (в случаите, в които се установява право на преминаване през имоти – държавна собственост). Към молбата се прилагат комплект от документи: 1. Документ за собственост или други вещно права за поземления имот, до който ще се осъществява достъпа; 2. Скица-извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП), кадастрален план (КП), кадастрална карта (КК) – в необходимия обхват, с което да се докаже, че друго техническо решение за осигуряване на достъпа е явно икономически нецелесъобразно; 3. Предложение за начина на преминаването (допустими са варианти) както и други документи.

Заповедта, за учредено право на преминаване през чужд поземлен имот се издава от кмета на общината или района.

Правото на преминаване през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината;

В случай че правото на преминаване (сервитутната зона) засяга имот, за който в полза на енергийното предприятие е учредено право на строеж, неговата регламентация се уговаря в акта за учредяване право на строеж.

За издаване на заповедта законът определя срок, който не може да бъде по-дълъг от един месец от датата на постъпване на молбата.

Процедурата се извършва от длъжностно лице от общинската администрация, или от областната администрация (ако правото на преминаване засяга имот – държавна собственост), което извършва обследване на документите:

1. Проучва по представената скица, документи за собственост, документация в общинската администрация, предложения проход следните обстоятелства:

1.1. предвижданията на действащия устройствен план или състоянието на поземления имот/имоти по действащия кадастрален план или кадастрална карта;

1.2. наличието на условията за прилагане съгласно закона, като съобразява и изискванията на някои специални нормативни актове;

2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;

3. Извършва оглед на място, за да прецени дали не се влошават условията на застрояване, трайно ползване или разрешени или съществуващи строежи в служещия поземлен имот;

4. Изработва проект на прохода или одобрява предложения вариант от заявителя;

5. Уведомява комисията за определяне на дължимото обезщетение;

6. Изготвя проект на заповед за установяване правото на преминаване, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените граници на прохода;

7. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица – заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.

Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите за изграждане на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура са индивидуални и се определят по ред и начин, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Възможности за защита на недоволната страна

Заповедта за учредяване правото на преминаване през чужд поземлен имот или отказът за издаването й имат характера на индивидуален административен акт и могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред от заявителя – собственик на господстващия имот или от собствениците или носители на ограничени вещни права в служещия имот.

Обжалването на заповедта на кмета се извършва в 14-дневен срок от съобщаването й пред съответния административния съд. Подадената жалба има суспензивен ефект и спира действието на заповедта до постановяване на необжалваем съдебен акт.

Решението на комисията на общината за определяне на дължимото обезщетение подлежи на обжалване по реда на АПК като по делото се призовават общината и заинтересуваните страни.

Comments are closed.


November 2019
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archives

Welcome , today is Thursday, 21 November, 2019