Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consensusbg/www/root/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
ИздръжкатаКОНСЕНСУС | КОНСЕНСУС

Издръжката

Categories: ПУБЛИКАЦИИ
Published on: 7 януари, 2015

Издръжката е възникващо от закона задължение на един член от семейството да предоставя средства за съществуване на друг член. Тя е проявление на принципа за взаимна грижа и подкрепа между членовете на семейството.

Съществуват различни видове издръжка в зависимост от това кой се нуждае от нея – непълнолетни деца, пораснали деца, които довършват своето образование, съпруг/а след развод.
1. Издръжка на непълнолетни деца, която се дължи от техните родители.
Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Независимо дали децата са родени по време на брак между родителите им или са извънбрачни, както рождените, така и осиновените деца имат еднакво право на издръжка до навършване на тяхното пълнолетие. Всеки от родителите (осиновителите) дължи издръжка съобразно с това какви са възможностите му да я плаща.
Когато между родителите има сключен брак и той бъде прекратен, възниква задължение на родителите да подсигуряват издръжка на децата си. Този от двамата, който получи правото да се грижи ежедневно за тях, реално плаща издръжка посредством ежедневните грижи, а другия родител е задължен да внася определена от съда сума. Размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които то е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител. Докато трае бракоразводният процес, съдът може да определи временна издръжка.
Възможно е по време на развода съпрузите да сключат споразумение, в което задължително се включват въпросите, свързани с децата, включително издръжката, която ще се дължи, а съдът само одобрява това споразумение, ако не противоречи на интересите на децата.
Задължението за издръжка е безусловно (т.е. абсолютно и задължително) и независи от това дали децата са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Задължението за осигуряване на издръжка е и на двамата родители. Размерът на издръжката е уреден от законодателя, като е фиксирана минималната издръжка на едно дете и тя е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.
Родителят, който дължи издръжка на детето си има правото да спре да я плаща, в случай когато детето навърши пълнолетие (освен ако не продължава обучението си), ако сключи брак след 16 г. преди навърши пълнолетие или бъде осиновено – при пълно осиновяване правото на родителя за издръжка отпада напълно, а при непълно осиновяване родителят дължи издръжка само ако осиновителят няма възможност да я дава.

2. Издръжка на учащи се лица
За да се дължи тази издръжка, трябва едновременно да са налице следните предпоставки – детето да учи – редовно обучение (в средно или висше учебно заведение) и едновременно да не може да се издържа от доходите си или от използването на имуществото си, както и издръжката не трябва да създава особено затруднение на родителите.
В случай обаче на изтичане на предвидения срок на обучение или при преминаване от редовна в задочна форма на обучение, задължението на родителите да издържат учащия се отпада. Задължението за издръжка отпада и при навършване на пределна възраст на детето – 20 г. в среднообразователно учебно заведение и 25 г. във ВУЗ и колеж, ако то още не е завършило, тоест няма диплома за завършено средно или висше образование.

3. Издръжка на бивш съпруг
Има само една предпоставка за този, на когото се дължи този вид издръжка и това е да не е виновен за прекратяването на брака. Издръжката се дължи най-много до три години от прекратяването на брака, ако страните не са уговорили по-дълъг срок, като съдът може да продължи срока, ако получаващият издръжката е в особено тежко състояние, а задълженият може да я дава без особени затруднения.
Основанията за прекратяване на издръжката, давана на бивш съпруг е изтичане на 3 години от прекратяване на брака или ако съпругът, който получава издръжка сключи нов брак.
Размерът на издръжката се определя според нуждите и възможностите на лицето, което я дължи. Нуждите се определят от съда спрямо нормалните и обичайни условия за живот в страната.
Издръжката се получава в пари – всеки месец, като при забава може да се търси и законната лихва. В определени случаи, когато има съгласие, може да се получат определени вещи вместо пари – хранителни продукти, горива за отопление или други необходими за оцеляването продукти.
Ако бившият партньор спре да плаща издръжката, можете да се обърнете към съдебен изпълнител. Дължимите и неплатени суми се събират чрез изпълнително дело. То се образува на базата на изпълнителен лист, издаден от съда, постановил решението за издръжката.
Съдебният изпълнител предприема нужните законови действия и може да налага посочените в закона мерки. Най-често в тези случаи се налага запор върху трудовото възнаграждение на длъжник или пък запор върху банковите му сметки, като най-лесен и бърз способ за събиране на вземането. В Гражданския процесуален кодекс са посочени несеквестируемите вещи и доход на длъжника, върху които по правило не може да бъде насочвано принудителното изпълнение. Когато става дума за неизпълнение на задължение за издръжка, тези ограничения са неприложими относно несеквестируемия доход, земеделски земи и единственото жилище на длъжника. Това означава, че върху тях могат да бъдат налагани запор/възбрана и те да бъдат предмет на принудително изпълнение.
Когато длъжникът има и други задължения, вземането за издръжка се удържа изцяло от трудовото му възнаграждение, преди удръжките за другите му задължения.
Трябва да се знае, че удръжките върху трудовото възнаграждение за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките доходи на длъжника при спазване на изискванията за несеквестируем доход.

Напоследък не са редки случаите, в които неплащането на издръжката е в резултат на обективна липса на доходи. Този факт е осмислен и в законодателството, като държавата поема плащането вместо неизправния длъжник присъдената на непълнолетен български гражданин издръжка в размер, посочен в съдебното решение, но не над максималния, определян всяка година със Закона за държавния бюджет. Този начин на изплащане се прилага, когато по изпълнителното дело се установи, че длъжникът няма доходи и имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение. В тези случаи неизправният длъжник е задължен да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва.

Изплащането на издръжката се извършва чрез общината по постоянния адрес на взискателя по изпълнителното дело. За да се стигне до плащане, е необходимо съдебният изпълнител да изготви констативен акт, че неизправният длъжник няма доходи и имущество, върху които да се насочи изпълнение.
След изготвяне на протокола чрез съдебния изпълнител до общината се подава писмено искане за издръжката.
Месечната издръжка се изплаща след изтичане на периода, за който се дължи. На всеки 6 месеца съдебният изпълнител прави служебна проверка, като изисква необходимата за проучване на доходите и имущественото състояние на длъжника информация от НАП, НОИ, Агенцията по вписванията, банките и т.н. В 3-дневен срок от постъпване на исканата информация изпълнителят уведомява общината за резултатите от проверката.

Издръжка би могла да се дължи от или във друга държава. Правилата за задължението за издръжка се различават в отделните страни. Равнището на издръжка също е различно. Съществуват обаче общи правила на ЕС, когато трябва да се предостави или получи издръжка от някого, който живее в друга страна от ЕС.
Заявление за издръжка може да се подаде в съдилищата:
– в страната, в която живее вашият бивш партньор или членът на вашето семейство;
– в страната, в която живее лицето, имащо право да поиска издръжка;
– отговарящи за делата, имащи отношение към гражданското състояние (например при развод) или родителска отговорност – ако въпросът за издръжката е свързан с подобни дела.

Централният орган, отговарящ за издръжките, в страната от ЕС, в която живеете, може да ви помогне да подадете заявление за издръжка в чужбина.
Съдебно решение за издръжка, взето в една страна от ЕС може да бъде изпълнено в друга.

За точното и правилно прилагане на възможностите за издръжка, препоръчвам консултация със юрист.

Comments are closed.


November 2019
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archives

Welcome , today is Thursday, 21 November, 2019