Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consensusbg/www/root/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Наследствена пенсияКОНСЕНСУС | КОНСЕНСУС

Наследствена пенсия

Загубата на близък роднина е тежък момент в живота на всеки човек, независимо от неговата възраст. Особено чуствителна е тази загуба за младите хора, като освен тъга от ненавременната раздяла с най-близкия човек, родителя, е свързано и с трудности при осигуряване на издръжката, докато ходят на училище или следват.

Не по-лесно е положението, когато почине единия съпруг в семейството и преживелият съпруг е вече с много намалени доходи. Поради тази причина законодателят е предвидил заместваща грижа от страна на държавата, предвиждайки отпускането на наследствена пенсия.

Право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите. Наследяват се всички лични пенсии с изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за старост или инвалидност, пенсиите за особени заслуги и персоналните пенсии.
Когато наследник направи отказ от наследство, този акт не не го лишава от право на наследствена пенсия.

Наследствена пенсия за деца
Децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а ако след навършване на пълнолетие продължат своето образование те ще получават наследствената пенсия за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст. Наследствена пенсия се получачава и над тази възраст, ако лицата са получили инвалидизация до 18-та си годишнина, съответно до 26-годишната си възраст.
Право на наследствена пенсия имат както родените в брака, така и извънбрачните и осиновените деца. При пълно осиновяване осиновените деца нямат право на наследствена пенсия от рождените си родители и обратно, освен в случаите, когато родителят на осиновения е съпруг на осиновителя. Ако междувременно осиновяването се прекрати, осиновените деца възстановяват правото си на пенсия от рождените си родители и обратно.

За лица, които учат след навършване на 18-годишна възраст се считат тези, които продължават образованието си след навършване на 18-годишна възраст в училищата, създадени по реда на Закона за народната просвета, независимо от степента и формата на обучение. Това обстоятелство те установяват в началото на всяка учебна година с документ от съответното учебно заведение. Наследствена пенсия могат да получават и лица навършили 18-годишна възраст, независимо от формата и степента на обучението им, приети и записани във висшите училища, създадени по реда на Закона за висшето образование, като те установяват това обстоятелство в началото на всеки семестър с документ от съответното висше училище.

За лица, които продължават обучението си във учебни заведения в други държави, обстоятелството се установява с документи, издадени от чуждестранното висше учебно заведение в началото на всеки семестър или учебна година, като документите в зависимост от страната на произход трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и книжа.

Право на наследствена пенсия имат и тези лица, които са прекъснали обучението си поради заболяване съгласно правилата на съответното учебно заведение, както и поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 3-годишната му възраст, но общо за не повече от 2 години. Ако възникне обстоятелство по прекъсването на обучението поради незаверен семестър имащия право на наследствена пенсия я получават, до датата посочена в заповедта на ректора, а ако няма такава дата – до датата, на която е издадена заповедта.

Наследствената пенсия се получава и през периода на ваканциите. За всяка нова учебна година, която е записана, трябва да се представи удостоверение за това обстоятелство от съответното учебно заведение. Удостоверението се представя в НОИ, т.к. в противен случай, пенсията ще бъде спряна. Ако удостоверението не се представи навреме, а по-късно, пенсията ще бъде изплатена и за отминалия дължим период.

Наследствена пенсия за преживял съпруг/съпруга
Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта за придобиване на пенсия за осигурителен стаж, или преди тази възраст, ако е неработоспособен. Пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на определена възраст.

Наследствена пенсия за родители
Родителите имат право на наследствена пенсия от починалото си дете, ако са навършили възрастта за пенсиониране съгласно Кодекса за социално осигуряване и не получават лична пенсия.
Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им. Те получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия от починало дете по време на наборна военна служба.

Как се определя наследствената пенсия?
Наследствената пенсия се определя като процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, както следва:

  • при един наследник – 50 на сто;
  • при двама наследници – 75 на сто;
  • при трима и повече наследници – 100 на сто.

Наследствената пенсия се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях.

Процедурата по отпускане на наследствена пенсия.
За да се получи наследственапенсия е необходимо на първо място да се подадат документи за получаване на наследствена пенсия в Главно управление “Социално осигуряване”. Наследниците прилагат и удостоверение, което се издава от общинската администрация. Това удостоверение е различно от удостоверението за наследници и съдържа допълнителна информация, като осиновяване и разсиновяване, настойничество и попечителство, когато наследодателят е бил самотен родител, при доказване на родителски права и др.

Лицата, които имат право на наследствена пенсия трябва първо да подадат молба за издаване на удостоверение за наследници до общината (района, кметството) по постоянния адрес на починалия, както и удостоверение за отпускане на наследствена пенсия.
Самата молба за получаване на наследствена пенсия правоимащият наследник подава в общината (района, кметството) по последния постоянен адрес на починалия. Към нея се прилагат удостоверението за наследници и други доказателства и документи.

За да бъде приета молбата първо се проверява дали подателят й отговаря на изискванията на чл. 82 от КСО, а именно дали е сред посочените в закона правоимащи лица. След като се установи чрез справка в личния регистрационен картон на починалото лице или в личния регистрационен картон на наследниците, че лицето отговаря на изискванията на закона, на лицето се издава исканото удостоверение за отпускане на наследствена пенсия.

За издаване на удостоверение за отпускане на наследствена пенсия такса не се заплаща. Срокът, в който следва да бъде издадено удостоверението за отпускане на наследствена пенсия е 7 работни дни.

В случай че се получи отказ за издаване на удостоверение или не сте съгласен с размера на отпусната пенсия, този отказ може да се обжалва пред директора на съответната териториална дирекция в срок от 3 месеца от получаването му. Ако отново не сте удовлетворен от решението спорът може да се отнесе пред съда.

Comments are closed.


November 2019
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archives

Welcome , today is Thursday, 21 November, 2019